بازی آموزشی جهت یادگیری مفاهیم جمع وضرب و تقسیم و آموزش ساعت. دارای یک تخته وایت برد.

نمایش یک نتیجه